Executele

Vroeger werd de executeur ook wel heel chique “executeur-testamentair” genoemd, maar met de komst van het nieuwe erfrecht in 2003 is het woordje “testamentair” komen te vervallen.

Een executeur is iemand die bij testament is benoemd om de erfenis af te wikkelen. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat abonnementen worden opgezegd en dat rekeningen worden betaald, de aangifte erfbelasting wordt ingediend en alle wordt voorbereid om tot een verdeling te kunnen komen.
Verder zorgt hij dat de regelingen die in het testament zijn opgenomen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd: En zorgt er voor dat legaten worden uitgekeerd en legitimarissen worden voldaan.
Soms wordt de begrafenis of de crematie geregeld, maar meestal wordt de uitvaart door de naaste verwanten geregeld. De executeur is degene die voor de praktische afwikkeling van de geldzaken zorgt. Hij heeft recht op een wettelijk executeursloon van 1% van de waarde van de nalatenschap per overlijdensdatum. De erflater kan deze persoon ook een ander loon of helemaal geen loon in zijn testament hebben toegekend.

Een executeur is altijd via testament benoemd. Heeft de overledene geen testament of geen persoon benoemd, dan kunnen de erfgenamen iemand boedelvolmacht geven om hen te laten vertegenwoordigen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Dan wordt bijna hetzelfde praktische effect als een executeursbenoeming bereikt.

Verdelen mag de executeur niet. Voor de uiteindelijke verdeling is de medewerking van ALLE erfgenamen nodig.
In principe kan hij niet op zijn eigen houtje bepalen wie wat krijgt. Hij is wel bevoegd eigenmachtig goederen van de erfenis te verkopen als dit nodig is om schulden, zoals de successiebelasting, te voldoen.

Boedelbeschrijving

Aan het begin van het beheer is hij verplicht om met “bekwame spoed” een “boedelbeschrijving” te maken.
De boedelbeschrijving wil niet zeggen dat de inboedelgoederen worden beschreven. Een boedelbeschrijving is een opstelling van de baten en de schulden van de nalatenschap (meestal per overlijdensdatum).

Tussentijds is hij verplicht om aan alle erfgenamen de nodige informatie te verschaffen. Op deze persoon rust een uitgebreide inlichtingenplicht ten opzichte van de erfgenamen!

Rekening en verantwoording

Aan het einde van zijn beheer moet hij laten zien wat er allemaal is betaald en wat er allemaal is ontvangen. Hij zal dus netjes moeten bijhouden welke handelingen hij heeft verricht, want hij is verplicht om “rekening en verantwoording” af te leggen.